INTEGRITETSPOLICY FÖR VÅRA KUNDER

INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER

Senast uppdaterad 20.juni 2018

 

Vi på Ramirent AB värnar om din integritet. Denna integritetspolicy informerar dig om varför vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi samlar in i relation till det kundförhållande som du har med oss – eller till det kundförhållande det bolag som du företräder har med oss. Det är viktigt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy och vi ber dig därför att läsa igenom den noggrant. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ramirent AB (organisationsnummer 556559-4610) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs i relation till det kundförhållande som du har med oss, eller till det kundförhållande det bolag som du företräder har med oss. Ramirent är ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du registreras som kund hos oss, eller registreras som företrädare för det bolag som vill bli kund hos oss, hyr utrustning av oss, eller då du i annat fall kontaktar oss (exempelvis genom formulär på vår hemsida eller via vår kundtjänst), kan vi komma att be dig att tillhandahålla och/eller samla in följande kategorier av uppgifter:

 • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress, samt din position på bolaget om du företräder ett bolag.
 •  Finansiell information: faktura- och leveransadress, betalnings- och faktureringsinformation, inklusive historisk betalningsinformation.
 • Information om varor/tjänster: detaljer kring hyrd utrustning och/eller beställda tjänster, inklusive tidigare hyrd utrustning och/eller använda tjänster.
 • Information om hur du interagerar med Ramirent: information kring din kontakt och kommunikation med oss i våra butiker, via vår hemsida eller vår kundtjänst, samt information om anmälan eller deltagande på våra event/tillställningar.

När du ansöker om att bli kund hos oss kommer Ramirent att med hjälp av tredje part utföra en kreditupplysning på dig och kan i samband med detta komma att samla in följande kategorier av uppgifter:

 • Kreditupplysningsinformation: Ramirent får endast information om du som kund är kreditvärdig eller inte.

De personuppgifter som vi ber dig tillhandahålla oss och/eller som vi samlar in om dig från tredje part är nödvändiga för att du ska kunna få ta del av våra tjänster, för att du ska kunna registrera dig som kund hos oss och för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig eller det bolag du företräder. Om du inte lämnar den information som vi efterfrågar kan du eller det bolag du företräder inte ta del av våra tjänster, registrera dig som kund hos oss eller ingå ett avtal med oss.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande ändamål och med den lagliga grund som anges nedan.

Ändamål

Laglig grund

För att kunna hyra ut utrustning till dig, tillhandahålla dig tjänster och administrera ditt kundförhållande med oss, eller det kundförhållande det bolag som du företräder har med oss.

Om du är en privatkund är behandlingen nödvändig för fullgörandet av vårt avtal med dig.

Om vi behandlar dina uppgifter för att du företräder ett bolag i kundförhållandet med oss är behandlingen nödvändig för våra, och det bolag du företräder, berättigade intressen, efter en intresseavvägning där följande intressen beaktats:

 • Vårt och bolagets intresse av att kunna fastställa vem som har ingått avtalet med oss.
 • Vårt och bolagets intresse av att det finns en kontaktperson hos bolaget som vi kan kontakta vid eventuella problem eller frågor.

Vi behandlar ditt personnummer när det är nödvändigt för att med säkerhet kunna identifiera dig.

Om du är en privatkund är behandlingen nödvändig för fullgörandet av vårt avtal med dig.

Om vi behandlar dina uppgifter för att du företräder ett bolag i kundförhållandet med oss är behandlingen nödvändig för våra, och det bolag du företräder, berättigade intressen, efter en intresseavvägning där följande intresse beaktats:

 • Vårt och bolagets intresse av att med säkerhet kunna fastställa vem som har ingått avtalet med oss.

För att kunna skicka dig marknadsföring via e-post eller SMS, för att informera dig om nyheter avseende våra tjänster, efterfråga din feedback eller tillhandahålla dig annan relevant information om våra tjänster.

Berättigat intresse, efter en intresseavvägning där följande intresse beaktats:

 • Vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig relevant information om Ramirent och för att främja våra tjänster. Du kan när som helst välja att motsätta dig utskick av sådana marknadsförings-meddelanden.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system för kunder i stort samt för att utveckla nya produkter, tjänster eller system.

Berättigat intresse, efter en intresseavvägning där följande intressen beaktats:

 • Vårt och våra kunders intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
 • Vårt och våra kunders intresse av att vi tillhandahåller relevanta och uppdaterade produkter, tjänster och system.

För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser).

Behandlingen är nödvändig för att Ramirent ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Ramirent.

För att kunna förhindra, förebygga eller utreda misstanke om oegentligheter eller brott mot Ramirent, eller i samband legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller potentiella hot mot Ramirents eller andras rättigheter.

Berättigat intresse, efter en intresseavvägning där följande intressen beaktats:

 • Ramirents intresse av att förhindra, förebygga eller utreda misstanke om oegentligheter eller brott mot Ramirent;
 • Ramirents intresse av att brott eller hot mot dennes intressen/rättigheter utreds och bevisas;
 • tredje parts intresse av att brott eller hot mot dennes intressen/rättigheter utreds och bevisas; och/eller
 • svensk eller utländsk myndighets intresse av att bedriva brottsbekämpande verksamhet och sammanställa bevisning för sådana ändamål.

                     

 

3. ÖVERFÖRING OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Ramirent kan komma eller kommer att dela dina personuppgifter med tredje parter enligt nedan.

Leverantörer och underleverantörer: Ramirent kan komma att dela dina personuppgifter med våra betrodda tjänsteleverantörer och/eller underleverantörer (såsom hosting leverantörer, leverantörer av IT-system och bolag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av relevanta IT-system, logistik företag och speditörer samt leverantörer som bistår oss med marknadsföring, såsom mediebyråer eller reklambyråer), vilka behandlar dina personuppgifter på Ramirents uppdrag och tillhandahåller oss tjänster för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller det bolag som du företräder, samt för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi kommer alltid att kontrollera och ansvara för användningen av dina personuppgifter.

Kreditupplysningsbolag: Dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om att bli kund hos Ramirent.

Statliga myndigheter: Ramirent kan komma att lämna nödvändig information till statliga myndigheter som Polisen, Skatteverket, eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om du har godkänt att vi gör det. Vi delar även dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en statlig begäran.

Ramirent-koncernen: Dina personuppgifter kan komma att delas med bolag inom Ramirent-koncernen i de fall dina uppgifter specifikt efterfrågas av ett annat bolag inom Ramirent-koncernen.

Vid fusion, förvärv eller försäljning: I det fall Ramirent blir föremål för en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar av våra tillgångar kan dina personuppgifter delas med en potentiell köpare. Om tillgångar eller Ramirent i sin helhet förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om våra kunder komma att delas med sådan tredje part.

De tredje parter som vi kan komma/kommer att dela dina personuppgifter med är samtliga etablerade inom EU/EES.

4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

5. Cookies

Vi använder även cookies och annan liknande teknik på vår hemsida www.ramirent-ts.se. Cookies är små textfiler som placeras på din utrustning för att samla in och spara användbar information, i syfte att öka funktionaliteten av vår hemsida och göra den lättare att använda. Vi kan även använda cookies och annan liknande teknik för statistiska ändamål för att sammanställa anonym, aggregerad statistik avseende t.ex. användningen av vår hemsida, vilket gör det möjligt för oss att förstå hur användare använder hemsidan och förbättra användarupplevelsen.

Du kan ställa in din webbläsare för att inte acceptera cookies, begränsa användningen av cookies eller ta bort cookies från din webbläsare. Däremot är cookies en viktig del av hur vår hemsida fungerar, varför begränsningar av cookies kan komma att påverka hemsidans funktionalitet.

6. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som definierats i denna integritetspolicy.

Ramirent kommer att spara dina personuppgifter fram till dess ditt kundförhållande med Ramirent avslutas, vilket kan ske manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 18 månader. Vi kan även komma att spara vissa av dina personuppgifter efter att ditt kundförhållande med oss har avslutats så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller är nödvändigt enligt andra berättigade intressen, exempelvis för att uppfylla krav på att spara bokföringsmaterial i sju (7) år. I sådant fall sparar vi endast dina personuppgifter så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller så länge som krävs enligt lagstadgade lagringstider. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

7. DINA RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar beträffande dig och erhålla information om vår behandling av dina personuppgifter (informationen lämnas i form av ett registerutdrag som bl.a. innehåller information om de kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig och de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut) genom att begära ett s.k. registerutdrag. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse: Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade. Inom ramen för denna rätt har du även rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering: Du har vidare rätt att, utan onödigt dröjsmål och efter din begäran därom, få dina personuppgifter raderade och vi är i sådant fall skyldiga att radera de relevanta personuppgifterna, ifall t.ex. något av följande förhållanden föreligger: uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, uppgifterna behandlas på ett olagligt sätt eller du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen. Vi är dock inte skyldiga att omedelbart radera personuppgifterna i de fall fortsatt behandling är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar, t.ex. om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta eller om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära att vi endast lagrar uppgifterna för det syftet.

Rätt att invända: Du har vidare rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på t.ex. ett berättigat intresse (efter en intresseavvägning). Om du invänder mot sådan behandling får vi inte längre behandla dina personuppgifter för det relevanta syftet såvida vi inte kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller att behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. Du har alltid rätt invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, vilket inkluderar profilering, och om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring får vi inte längre behandla dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet: Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att, om behandlingen sker automatiskt, få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig, och som du själv tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta. Du har vidare rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för oss (s.k. dataportabilitet).

Rätt att återkalla ditt samtycke: Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke, vänligen notera att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen som företogs med stöd av samtycket innan det återkallades.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på kontaktinformationen i punkt 11 nedan.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet inom EU/EES (t.ex. för Sverige är det Datainspektionen) i det land där du bor eller arbetar eller i det land där det påstådda intrånget begåtts.

8. SÄKERHET

Vi upprätthåller en rimlig säkerhetsnivå (innefattande fysisk, elektronisk och administrativ) för att skydda personuppgifter från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande.

Vänligen notera att även om vi eftersträvar att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för personuppgifter, kan inte något säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser.

9. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Om vi gör några ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela detta på vår hemsida www.ramirent-ts.se. Den uppdaterade integritetspolicyn kan innebära förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du tar del av vår integritetspolicy varje gång du använder våra tjänster.

10. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy eller i övrigt har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss eller vårt dataskyddsombud på:

Ramirent AB

Box 2064

196 02 Kungsängen

E-post: info.ts@ramirent.se

 

Kontakta vårt dataskyddsombud på:

Ramirent AB

Att: Dataskyddsombud

Box 2064

196 02 Kungsängen

E-post: info.ts@ramirent.se